Фи
Физика
28.02.2021 13:51
Решено

Расстояние между двумя пристанями 80 км. моторная лодка проходит это расстояние по течению реки за 4 ч, а против течения за 5 ч. определите скорость течения реки?

Лучшие ответы
masha6610
20
4,6(18 оценок)
28.02.2021 18:48

скорость лодки по течению  80 / 4 = 20 км/ч

скорость лодки против течения  80 / 5 = 16 км/ч

скорость течения  (20 - 16)/2 = 2 км/ч.

BD20051
10
4,8(50 оценок)
28.02.2021 13:09
Для орбиты уравнивается гравитационная сила и центробежная сила, при этом тело всё время падает, а земля как бы ускользает из - под него. m*ω²*r=g*m*m/r², здесь m  масса спутника, m  масса земли, g  гравитационная постоянная, r  расстояние в метрах от центра земли до спутника,  ω  угловая скорость вращения спутника. сокращаем с обоих сторон массу спутника, тогда r=∛(g*m/ω²).  ω=2*π/(24*3600)=7,27*10-⁵ рад/секунду (в знаменателе стоит количество секунд за сутки). справочные данные g=6,674*10-¹¹ н*м²/кг², m=5,9736*10²⁴ кг. подставляем r=∛(6,674*10-¹¹*5,9736*10²⁴/(7,27*10-⁵)²)=4,225*10⁷ метров. высота спутника над землей будет h=r-6400*10³=4,225*10⁷  - 6400*10³=3,585*10⁷ метров, здесь 6400 - радиус земли в километрах. линейная скорость спутника v=ω*r=7,27*10-⁵* 4,225*10⁷  =3072 м/с. ответ h=3,585*10⁷ метров, период обращения 24 часа,  линейная скорость спутника v=ω*r=7,27*10-⁵* 4,225*10⁷  =3072 м/с. орбита должна лежать в плоскости экватора.
варвара563536536
3
4,5(97 оценок)
28.02.2021 06:02

Объяснение:

тапсырма. мәтінді оқы. мәтінге тақырып қой. жоспар құра. халық аңызы бойынша, «қозы көрпеш-баян сұлу» күмбезі қаланған тасты басқа бір таудан әкелген. тау мен аягөз өзенінің бойында мыңдаған кісі атпен тізбектеле тұрып, қолдан қолға беріп жеткізіп тұрған. «қозы көрпеш-баян сұлу» кешені халыққа үлкен әсер еткен. аягез өзенінің бойымен өтетін жолаушылар, ғалымдар, әскербасылар оған соқпай кетпеген. «қозы көрпеш-баян сұлу» жырының қазақша ескі қолжазбасын алғаш рет (1827 жылы) тапқан - и. беленицин. бұл жырды беленицин пе- терборда сенатқа, білім орындарына апарып көрсетеді, қайдан тапқанын айтады. бұл мәселе а.с. пушкинге де таныс болады. а.с. пушкиннің қағаздарының ішінде жырдың бір нұсқасы сақталған. «қозы көрпеш- баян сұлу" жырының сюжеті а.с. пушкинге ұнаған (әлкей марғұланның).

Присоединяйся к нам!
Зарегестрируйтесь
Уже есть аккаунт? Войти